English version   Všechny sekce Dražebníci Exekutoři Finanční úřady E-akce  
 
    Přihlásit     Registrace
 

Karta dražby DR47057

Exekutor  Detailní informace subjektu   

Dvořák Miloš Mgr.

IČO: 66251508   DIČ: CZ7307011932
Zahradní 328, 357 33 Loket
Telefon 352 350 260  Fax 352 350 261
www.eusokolov.cz/
e-mail: sekretariat@eusokolov.cz
poslat pořádajícímu dotaz
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
    

Budova s pozemky v k.ú. Holoubkov, okr. Rokycany

Předmětem dražby jsou nemovitostí nacházející se v katastrálním území, obci a části obce Holoubkov, okrese Rokycany:       - budova č.p. 135 – tech.vyb – vystavěná na pozemku st.p.č. 140/1,       - budova bez čp/če – garáž – vystavěná na pozemku st.p.č. 140/2,       - budova bez čp/če – jiná st. – vystavěná na pozemku st.p.č. 434,       - pozemek st.p.č. 140/1,       - pozemek st.p.č. 140/2,       - pozemek st.p.č. 434,       - pozemek p.č. 177,       - pozemek p.č. 183.     Jedná se o podsklepenou, dvoupodlažní budovu č.p. 135 umístěnou po levé straně při průjezdní komunikaci z Holoubkova na Rokycany. Jedná se o původní zesilovací stanici telekomunikačního zařízení postavenou v roce 1930, která k datu ocenění z části nadále slouží nástupci telekomunikací společnosti Telefonica O2, jako stanice na mezinárodním telefonním kabelu a v budově má tak pro tyto vyhrazené prostory zřízené věcné břemeno za jednorázovou úplatu bez povinnosti platit nájemné vlastníkovi včetně povinnosti podílnictví na celkové údržbě objektu. Věcné břemeno se týká i pozemků tvořící funkční celek se stavebními pozemky a objekty. Další investiční využití pozemků a stavby hlavní je tak výrazně omezeno v dispozičním řešení případné další komerční zástavby, nebo přestavby budovy. K datu ocenění byla zahájena rekonstrukce původního bytu v I.patře a to jeho přestavbou, která je v rozestavěném stavu – provedena obnova oken, vybouráno soc. zařízení, část příček vybourána a částečně rozestavěna včetně obnovy instalací. Dokončení přestavby a modernizace vyžaduje další náklady nemalého objemu. Nemovitost je napojena na el.síť a vodovodní řad. Odkanalizování je provedeno do plastové jímky na vyvážení. Vstup do budovy je z dvorní části do chodby v přízemí, která je dále průchozí do zahrady. Pravá část budovy v suterénu a v přízemí je užívána oprávněným z věcného břemene, levá část v přízemí budovy je užívána nájemcem. V suterénu se nachází skladové prostory, kotelna a místnost. V přízemí se po levé straně nachází dvě kanceláře, místnost pro řidiče a sociální zázemí. Po pravé straně se v přízemí nachází dvě místnosti, to vše užívané oprávněným z věcného břemene. V patře se nachází po pravé straně prostor původního zesilovací stanice, který užívá nájemce jako sklad. Dále se v patře nacházela bytová jednotka o velikosti 2+1 s příslušenstvím a jedna kancelář. Tyto prostory prochází k datu ocenění rekonstrukcí. Jsou vybourány příčky, podlahy a zařizovací předměty, jsou zde vyměněna okna a částečně vyzděny nové příčky. Vnitřní rozvody neprovedeny. Příslušenstvím budovy je stavba dvou – garáže, přístřešek, venkovní úpravy a pozemky. Jedná se o pozemky  st.p.č. 140/1- zastavěná plocha a nádvoří o výměře 696 m2, pozemek st.p.č. 140/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 51 m2, pozemek st.p.č. 434 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 43 m2, pozemek p.č. 177- zahrada o výměře 939 m2 a pozemek p.č. 183 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 891 m2. Venkovní úpravy sestávají z odpadní jímky, přípojek – vody a kanalizace, oplocení a vrat. Stavba, která byla umístěna na pozemku st.p.č. 434 a je zapsána na listu vlastnictví, se již k datu ocenění nevyskytuje. K datu ocenění je nemovitost dle sdělení nájemce p. Ungra pronajata na dvacet let za částku 80.000,-Kč za rok.

Základní údaje o dražbě
Typ dražby nedobrovolná dražba
Stav dražby vydraženo
Typ majetku nemovitosti - administrativní budovy, celky
Lokalita Holoubkov, okres Rokycany, kraj Plzeňský
Údaje o lokalitě údaje o lokalitě poskytuje server Města a obce online
Evidenční číslo 041 EX 822/10
Nejnižší podání Znalecký posudek Minimální příhoz Dražební jistota Vydraženo za
1 047 000 Kč 1 570 000 Kč - 100 000 Kč výsledek neuveden

Navrhovatel

Mgr. Miloš Dvořák, soudní exekutor

Datum a místo konání

Dražba se konala 20.6.2012.

Způsob složení dražební jistoty

  • hotově k rukám dražebníka
  • převodním příkazem na účet, číslo účtu 1669033028/5500, variabilní symbol
Jistota činí 100.000,-Kč. Jistotu lze zaplatit buď v hotovosti do pokladny soudního exekutora nebo platbou na účet č. 1669033028/5500, variabilní symbol 82210, specifický symbol – rodné číslo dražitele, jde-li o fyzickou osobu, nebo identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu. K platbě na účet soudního exekutora lze přihlédnout jen tehdy, bylo-li před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet soudního exekutora také došla.

Břemena

S nemovitostmi je spojeno věcné břemeno zřízení, provozování, údržby a oprav komunikačního vedení včetně ochranného pásma a oprav elektrické přípojky ke komunikačnímu vedení, chůze a jízdy za účelem údržby dle g.p. 592-51/2008
Prodejem v dražbě zaniknou všechny závady vyjma závady věcného břemene, jež spočívá v charakteru zřízeného věcného břemene sjednaného za jednorázovou náhradu o úhrnné výši 10.000,-Kč na základě smlouvy o zřízení věcných břemen ve smyslu § 558 a násl. a § 151n a násl.zákona č. 10/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a ve smyslu § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, mezi smluvními stranami Telefónica

Přílohy

Poslat e-mailem: Sledovat akci Vytisknout
Upoutávka   
120 EX 43742/12 - byt v Praze - městská část Kamýk
nejnižší podání 1 460 000 Kč
 
120EX4594/11 byt 2+1 v Kraslicích
nejnižší podání 220 000 Kč
Orná půda v k.ú. Souvrať, okr. Trutnov
nejnižší podání 62 500 Kč
 
Rodinný dům v obci Ostrožská Nová Ves, okr. Uherské Hradiště
nejnižší podání 366 667 Kč
 
Byt 2+1 v obci Velká Hleďsebe, okr. Cheb
nejnižší podání 479 220 Kč
 
Podíl na rodinném domě v obci Poličná, okr. Vsetín
nejnižší podání 426 667 Kč
 
Rodinný dům v obci Příbram
nejnižší podání 515 000 Kč
 
Stavební parcela - pro drobnou výrobu a výrobní služby v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, okr. Ústí nad Orlicí
nejnižší podání 582 500 Kč
Provozovatelem serveru e-aukce.com je NeutriCS a.s., Štětkova 1638/18, Praha 4 – Nusle, 140 00
IČ: 25435795    tel.: 241 416 417, +420 776 555 546
spravce@e-aukce.com | Všeobecné podmínky užívání serveru
Copyright © 2000 - 2014 NeutriCS a.s.