Úvodní stránka >> Dražby >> DR00082862

DRAŽBA 12512/10 - Podíly 1/24 a 1/48 na pozemcích, okres Brno-venkov

Pohořelice, okres Brno-venkov, kraj Jihomoravský
DRAŽBA 12512/10 - Podíly 1/24 a 1/48 na pozemcích, okres Brno-venkov
Nejnižší podání
9 333 Kč
Datum Konání
09.05.2024 v 11:00
Nejnižší podáníZnalecký posudekMinimální příhozDražební jistotaVydraženo za
9 333 Kč14 000 Kč2 000 Kč2 000 Kč-
Spoluvlastnickýpodíl o velikosti 1/24,1/48,1/48,1/48 ve vlastnictví povinnéhospoluvlastnickéhopodílu o velikosti id. 1/24 k pozemkům parc. č. 1313/3, 1319/4, 1320/706 vkatastrálním území Hrušovany u Brna, obec Hrušovany u Brna, okres Brno-venkov,zapsáno na listu vlastnictví č. 1268; spoluvlastnickéhopodílu o velikosti id. 1/48 k pozemkům parc. č. 659/66, 672/33, 674/1, 686/70 vkatastrálním území Unkovice, obec Unkovice, okres Brno-venkov, zapsáno na listuvlastnictví č. 498; spoluvlastnickéhopodílu o velikosti id. 1/48 k pozemkům parc. č. 1330/2, 332/5, 1333/7, 1394/7 vkatastrálním území Žabčice, obec Žabčice, okres Brno-venkov, zapsáno na listuvlastnictví č. 631; spoluvlastnickéhopodílu o velikosti id. 1/48 k pozemku parc. č. 2168 v katastrálním územíSmolín, obec Pohořelice, okres Brno-venkov, zapsáno na listu vlastnictví č.1484.k.ú.Hrušovany u Brna Pozemekparc. č. 1313/3 o výměře 130 m2 a pozemek parc. č. 1319/4 o výměře 1342 m2 jsouv katastru nemovitostí vedeny jako orná půda. Pozemek parc. č. 1320/706 o výměře137 m2 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha. Pozemky jsouobhospodařovávány a využívány k zemědělské činnosti.Pozemkyse nacházejí v extravilánu obce Hrušovany u Brna, asi 1,6 km jihozápadně odcentra. Dle územního plánu obce jsou pozemky regulovány jako plochy zemědělskéNZ a nebo plochy smíšené nezastavěného území NS. Součásti ani příslušenstvínebylo zjištěno. Věcná břemena nebyla zjištěna. Způsob ochrany: chráněná ložiskováúzemí.k.ú.Unkovice Pozemekparc. č. 659/66 o výměře 33 m2 je v katastru nemovitostí veden jako lesnípozemek. Pozemek tvoří okrajovou část lesa na pomezí pole, je bez porostů a nemázvláštní využití.  Pozemek parc. č.672/33 o výměře 836 m2 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda. Pozemekje obhospodařováván a využíván k zemědělské činnosti.  Pozemek parc. č. 674/1 o výměře 568 m2 je vkatastru nemovitostí veden jako ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace.Pozemek je využíván jako polní cesta.  Pozemekparc. č. 686/70 o výměře 9953 m2 je v katastru nemovitostí veden jako trvalýtravní porost. Pozemek je částečně porostlý náletovými dřevinami, nemá zvláštnívyužití.Pozemkyse nacházejí v extravilánu obce Unkovice, asi 2 km severozápadně od centra. Dleúzemního plánu obce jsou pozemky regulovány jako plochy zemědělské NZD neboplochy přírodní NP. Součásti ani příslušenství nebylo zjištěno. Věcná břemenanebyla zjištěna. Způsob ochrany: chráněná ložisková území.k.ú.Žabčice Pozemekparc. č. 1330/2 o výměře 31 m2 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plochase způsobem využití ostatní komunikace. Pozemek parc. č. 1332/5 o výměře 286 m2je v katastru nemovitostí veden jako orná půda. Pozemek parc. č. 1333/7 o výměře325 m2 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha se způsobem využitíostatní komunikace. Pozemek parc. č. 1394/7 o výměře 3688 m2 je v katastrunemovitostí veden jako orná půda. Pozemky jsou obhospodařovávány a využívány kzemědělské činnosti.Pozemkyse nacházejí v extravilánu obce Žabčice, asi 2,5 km severozápadně od centra.Dle územního plánu obce jsou pozemky regulovány jako plochy zemědělské půdyprodukční orné Zp. Součásti ani příslušenství nebylo zjištěno. Věcná břemenanebyla zjištěna. Způsob ochrany: chráněná ložisková území.k.ú.Smolín Pozemekparc. č. 2168 o výměře 128 m2 je v katastru nemovitostí veden jako orná půda.Pozemek je obhospodařováván a využíván k zemědělské činnosti.  Pozemekse nachází v extravilánu obce Pohořelice, asi 2 km severovýchodně od místníčásti Smolín. Dle územního plánu obce je pozemek regulován jako plochyzemědělské – orná půda Součásti ani příslušenství nebylo zjištěno. Věcnábřemena nebyla zjištěna. Způsob ochrany: chráněná ložisková území.
Poslat emailem na adresu
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082862/Velke/DR00082862~vi2yq_1.jpg
obrázek 1/4
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082862/Velke/DR00082862~faw0y_2.jpg
obrázek 2/4
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082862/Velke/DR00082862~03r16_3.jpg
obrázek 3/4
Thumbnail image for /_Data/Drazby/Obrazky/DR00082862/Velke/DR00082862~wkshm_4.jpg
obrázek 4/4
POŘADATEL AUKCE
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
DALŠÍ INFORMACE

JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.

IČO: 66253799   DIČ: CZ
Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice
Telefon 774 646 247
www.exekutor-ltm.cz
e-mail: nemovitosti@exekutor-ltm.cz

POSLAT POŘÁDAJÍCÍMU DOTAZ >>
E-mail odesílatele:
Týká se akce:
Váš dotaz:
Ověření: